AIM LATEST

Prayer Times


London – 12 November, 2018

Imsak 05:26
Dawn 05:36
Sunrise 07:13
Noon 11:45
Sunset 16:15
Maghrib 16:30